Tributació · Assessorament · Legalitat · Negocis

RPae | RP Auditors Economistes som un despatx de serveis professionals d´assessorament a empreses, particulars, entitats i negocis de tota dimensió. La nostra vocació és oferir un servei molt personalitzat i d’alt valor, aconsellant sempre des d’un acompanyament molt proper al client i considerant que cada client té unes circumstàncies particulars.

Serveis

RPae Fiscalitat

Fiscalitat

Ens encarreguem de que els nostres clients estiguin al corrent de totes les seves obligacions tributàries. Planifiquem per a minimitzar la factura fiscal. Defensem tota classe de procediments de gestió, recaptació i inspecció dels diferents tributs davant les Administracions Tributàries i els Tribunals Econòmic-Administratius.

RPae Compatbilitat

Comptabilitat

Comptabilitzem totalment o parcial l’activitat o negoci dels clients o els donem suport tècnic telefònic o telemàtic si el client disposa de mitjans per portar-se la comptabilitat. Preparem informes econòmics i financers, implementem sistemes de comptabilització de costos, de comptabilitat pressupostària i proposem circuits comptables optimitzats.

RPae Auditoria

Auditoria de comptes

Som auditors oficials autoritzats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Fem auditories de comptes anuals per requeriment legal, judicial o privat, certificacions oficials davant Administracions o tercers, auditories de sistemes de control intern, informes sobre operacions mercantils societàries de requeriment legal, certificacions de subvencions, intervencions i/o administracions judicials.

RPae Legalitat

Legalitat

Vetllem per les obligacions mercantils dels negocis dels nostres clients. Preparem peritatges judicials. Som consultors en prevenció de blanqueig de capitals, operacions societàries, temes concursals, arquitectura de grups d’empreses, successió en l’empresa familiar, etc.

RPae Emprenedoria

Emprenedoria

Oferim consultoria en gestió de negocis en fases inicials, en creació d’empreses, anàlisi financer de projectes, negociacions bancàries, project finance, valoracions de negocis, plans d’empresa, etc. Col·laborem amb investigació universitària i docència. Ajudem als nous emprenedors a començar projectes.

RPae No Residents

No residents

Acompanyem a inversors estrangers en territori espanyol. Proposem ordenació i planificació d’operacions, obligacions administratives de les inversions en territori estranger, tributació d’empreses i particulars no residents, arquitectura societària en estructures multinacionals, etc.

Notícies

Canal de notícies AEAT

Canal de notícies Expansión

Contacte

RP Auditors Economistes | RPAE
Plaça de Prim 12, planta 5D
43201 REUS
Telèfon 977 128 419
Fax 977 341 839

rpae@rpae.net

Avís legal

RP Auditors Economistes (d´ara endavant RPae), és l´entitat titular d´aquesta pàgina web (www.rpae.net). Tota informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l´acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si hi vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts. Validesa de la informació La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. RPae es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la web des d´aquesta data. Els continguts de la web, llevat que expressament s´hi indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d´oferta vinculant. RPae es reserva el dret a introduir-hi modificacions o a ometre parcialment o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, i també a impedir-hi o restringir-ne l´accés temporal o permanent. Usos prohibits i permesos Queda prohibida qualsevol modalitat d´explotació de tot contingut de la web, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de creacions i signes distintius, sense l´autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L´incompliment d´aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent. Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi expressament RPae, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a la pàgina web de RPae accessible a l´adreça URL http://www.rpae.net, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de RPae o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d´una altra persona, empresa o entitat. Responsabilitats RPae no garanteix l´accés continuat, ni la visualització correcta, ni la descàrrega o utilitat dels elements i la informació que conté les pàgines de la web de RPae, que es poden trobar impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. RPae no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de RPae mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s´accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de RPae o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l´aparença o signes distintius de RPae, tret que hi hagi l´autorització expressa d´aquesta última.

Política de privacitat

RP Auditors Economistes (d´ara endavant RPae), és l´entitat titular d´aquesta pàgina web o portal (www.rpae.net). Política de privacitat i protecció de dades RPae compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat, i certifica que ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l´estat de la tècnica, l´alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Quan se sol·liciti l´emplenament d´un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s´informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l´adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l´usuari d´exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb aquesta finalitat, i sempre amb el consentiment de l´usuari o client. Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, amb la màxima brevetat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. Propietat intel·lectual i industrial Aquesta web d’RPae, les pàgines que la componen i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals RPae o parts vinculades són titulars o llicenciatàries legítimes. RPae no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de RPae quan la seva titularitat no correspongui a RPae ni a o parts vinculades.